Våra villkor

Våra villkor

GDPR

Vi förhåller oss till allmänna dataskyddsförordningen vilket är en Europeisk förordning som reglerar behandling av personuppgifter för fysiska inom Europeiska unionen.

OSL

Vid yrkesutövning hos offentliga myndigheter, samt domstolar förhåller vi oss till Offentlighets och Sekretesslagen som skyddar individens integritet genom förbud att röja uppgift muntligen eller utlämnande av handlingar. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt inom den offentliga sektorn.

Tystnadsplikt

Advokatens tystnadsplikt regleras i 8 kap. 4 § RB, där det framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Motsvarande bestämmelse finns i 34 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund. I de vägledande reglerna om god advokatsed behandlas tystnadsplikten i 2.2.V

Prislista

Lexina’s grundkoncept bygger på rationaliserade handläggningsmetoder för rättsområden som inte alltid omfattas av rättshjälpen. Vi har därför effektiviserat prisbilden så att alla kan få råd med våra juridiska tjänster till ett fördelaktigt pris.

Platstjänster

Första timmen:
1 350kr/tim
Följande timmar:
950kr/tim

(För möten utanför våra kontor kan resekostnader tillkomma)

Distanstjänster

Video- eller telefonsamtal
950kr/tim

Skifttjänster

950kr/tim

Tolk

450kr/tim

Ombudstjänster

Timarvode enligt ovan, eller i vissa fall kontraktsuppdrag med fast pris.

MOMS

Våra priser är exklusive moms för företag, och inklusive moms för privatpersoner.

“Online” eller “på plats”

Lexina erbjuder juridisk rådgivning i olika rättsområden inom vår fyra expertisområden. Asyl & Migrationsrätt, Familjerätt, förmögenhetsrätt och sjukvårdsjuridik. Tjänsten erbjuds antingen ”online” (via videolänk) eller ”På plats” (på våra besökslokaler). Rådgivningen går ut på att kunden ställer sina frågor inom intresseområdet och får svar på frågorna i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna tjänst är inte likställd med ett ombudsuppdrag. Här görs inga uppföljningar efter samtalet och ärendet avslutas hos oss genom att kunden får reda på olika alternativlösningar kring sakläget och därefter vidtar egna åtgärder. En rådgivning kan i vissa fall leda till ett ombudsuppdrag vid kundens intresse.

Ombudsuppdrag

I vissa fall kan Lexina åta sig ombudsuppdrag vid kundens intresse samt om så någon av våra jurister förklarar sig villig att åta sig uppdraget. För att få reda på hur våra medarbetare resonerar kring uppdraget kan man antingen boka ett rådgivningsmöte, eller så kan ni skicka in en kortfattad beskrivning om vad uppdraget gäller.

Övriga stödtjänster

Utöver våra rådgivningstjänster samt ombudsuppdrag utför vi övriga stödtjänster i form av hjälp med ansökningar om stämning, överklaganden av beslut eller domar, kommunikationer och medling i tvistefrågor. Ta kontakt med oss och förklara behovet så återkopplar vi inom högst 48 timmar.

Formulering av avtal

Eftersom avtal är bindande inom svensk rätt, oavsett om det utfästs skriftligt eller assureras muntligt. Det är det alltid säkrast att få uppgörelsen att fästas i skriftform med de medverkande parternas signatur. Det fordras därtill särskilda formkrav för vissa typer av avtal för att få handlingen att uppbära en juridisk beskaffenhet. Det är därför alltid rekommenderat att söka hjälp hos en sakkunnig jurist vid ingående av betydande uppgörelser. Vi på Lexina hjälper till med formulering av olika avtalsformer. Se vilka avtalsområden vi arbetar med genom att läsa mer på avtal

Tolktjänster

Lexina´s jurister kan erbjuda rådgivning direkt på svenska, engelska, persiska och dari Det finns däremot tillgång till professionella tolkar inom de flesta språken via våra Samarbetspartner Folkhälsobyrån samt Interpreter.

 • Arabiska
 • Persiska
 • Dari
 • Syd Kurdiska (Sorani)
 • Somaliska
 • Engelska
Vår policy

Vi utför olika typer av tjänster vilka grundar sig på lagar inom svensk samt europeisk rätt. Vid rådgivning strävar vi alltid efter att avhålla oss från att leverera information som inte är 100% regelrätt. Vid de fall vi inte har ett definitivt svar på någon specifik fråga, brukar vi få återkoppla svaret vid ett senare skede efter att vi diskuterat med andra expertjurister inom vår verksamhet.

Vid rådgivning är det kunden själv som förfar med uppföljning av sitt ärende och därmed ansvarar för hur utfallet blir.

Vid ombudstjänster brukar vi alltid göra våra klienter insatta i processen och söker alltid konfirmation för våra åtgärder under resans gång.

Vid avtal skräddarsyr vi avtalsunderlaget utifrån parternas villkor och kriterier och låter alltid klienten att korrekturläsa avtalet för att komma med synpunkter.

På grund av vår hållbara policy reklamerar vi vid ytterst sällsynta fall där vi konkret kan konstatera att något fel har uppstått från vår sida.

Våra villkor

GDPR

Vi förhåller oss till allmänna dataskyddsförordningen vilket är en Europeisk förordning som reglerar behandling av personuppgifter för fysiska inom Europeiska unionen.

OSL

Vid yrkesutövning hos offentliga myndigheter, samt domstolar förhåller vi oss till Offentlighets och Sekretesslagen som skyddar individens integritet genom förbud att röja uppgift muntligen eller utlämnande av handlingar. Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt inom den offentliga sektorn.

Tystnadsplikt

Advokatens tystnadsplikt regleras i 8 kap. 4 § RB, där det framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Motsvarande bestämmelse finns i 34 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund. I de vägledande reglerna om god advokatsed behandlas tystnadsplikten i 2.2.V

Prislista

Lexina’s grundkoncept bygger på rationaliserade handläggningsmetoder för rättsområden som inte alltid omfattas av rättshjälpen. Vi har därför effektiviserat prisbilden så att alla kan få råd med våra juridiska tjänster till ett fördelaktigt pris.

Platstjänster

Första timmen                                                                1 350kr/tim
Följande timmar                                                             950kr/tim
(För möten utanför våra kontor kan resekostnader tillkomma) 

Distanstjänster

Video- eller telefonsamtal                                            950kr/tim

Skifttjänster

950kr/tim

Tolk

450kr/tim

Ombudstjänster

Timarvode enligt ovan, eller i vissa fall kontraktsuppdrag med fast pris.

MOMS

Våra priser är exklusive moms för företag, och inklusive moms för privatpersoner.

“Online” eller “på plats”

Lexina erbjuder juridisk rådgivning i olika rättsområden inom vår fyra expertisområden. Asyl & Migrationsrätt, Familjerätt, förmögenhetsrätt och sjukvårdsjuridik. Tjänsten erbjuds antingen ”online” (via videolänk) eller ”På plats” (på våra besökslokaler). Rådgivningen går ut på att kunden ställer sina frågor inom intresseområdet och får svar på frågorna i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna tjänst är inte likställd med ett ombudsuppdrag. Här görs inga uppföljningar efter samtalet och ärendet avslutas hos oss genom att kunden får reda på olika alternativlösningar kring sakläget och därefter vidtar egna åtgärder. En rådgivning kan i vissa fall leda till ett ombudsuppdrag vid kundens intresse.

Ombudsuppdrag

I vissa fall kan Lexina åta sig ombudsuppdrag vid kundens intresse samt om så någon av våra jurister förklarar sig villig att åta sig uppdraget. För att få reda på hur våra medarbetare resonerar kring uppdraget kan man antingen boka ett rådgivningsmöte, eller så kan ni skicka in en kortfattad beskrivning om vad uppdraget gäller.

Övriga stödtjänster

Utöver våra rådgivningstjänster samt ombudsuppdrag utför vi övriga stödtjänster i form av hjälp med ansökningar om stämning, överklaganden av beslut eller domar, kommunikationer och medling i tvistefrågor. Ta kontakt med oss och förklara behovet så återkopplar vi inom högst 48 timmar.

Formulering av avtal

Eftersom avtal är bindande inom svensk rätt, oavsett om det utfästs skriftligt eller assureras muntligt. Det är det alltid säkrast att få uppgörelsen att fästas i skriftform med de medverkande parternas signatur. Det fordras därtill särskilda formkrav för vissa typer av avtal för att få handlingen att uppbära en juridisk beskaffenhet. Det är därför alltid rekommenderat att söka hjälp hos en sakkunnig jurist vid ingående av betydande uppgörelser. Vi på Lexina hjälper till med formulering av olika avtalsformer. Se vilka avtalsområden vi arbetar med genom att läsa mer på avtal

Tolktjänster

Lexina´s jurister kan erbjuda rådgivning direkt på svenska, engelska, persiska och dari Det finns däremot tillgång till professionella tolkar inom de flesta språken via våra Samarbetspartner Folkhälsobyrån samt Interpreter.

 • Arabiska
 • Persiska
 • Dari
 • Syd Kurdiska (Sorani)
 • Somaliska
 • Engelska
Vår policy

Vi utför olika typer av tjänster vilka grundar sig på lagar inom svensk samt europeisk rätt. Vid rådgivning strävar vi alltid efter att avhålla oss från att leverera information som inte är 100% regelrätt. Vid de fall vi inte har ett definitivt svar på någon specifik fråga, brukar vi få återkoppla svaret vid ett senare skede efter att vi diskuterat med andra expertjurister inom vår verksamhet.

Vid rådgivning är det kunden själv som förfar med uppföljning av sitt ärende och därmed ansvarar för hur utfallet blir.

Vid ombudstjänster brukar vi alltid göra våra klienter insatta i processen och söker alltid konfirmation för våra åtgärder under resans gång.

Vid avtal skräddarsyr vi avtalsunderlaget utifrån parternas villkor och kriterier och låter alltid klienten att korrekturläsa avtalet för att komma med synpunkter.

På grund av vår hållbara policy reklamerar vi vid ytterst sällsynta fall där vi konkret kan konstatera att något fel har uppstått från vår sida.